Project details

or


Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey: onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen op weg naar de volwassenheid (TRAILS)

Keywords:
children ADHD PDD behavioural disturbances

Researchers:
Prof. dr. P.J. Hoekstra

Type of project:
Stage Wetenschap / Research project

Nature of the research:
Het betreft een longitudinaal grotendeels observationeel onderzoek met veel gedragsgegevens naast biologische parameters (onder meer DNA, cortisol, cardiovasculaire gegevens)

Fields of study:
child and adolescent psychiatry psychiatry

Background / introduction
TRAILS is een onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen op weg naar de volwassenheid.

TRAILS is een langlopend grootschalig onderzoek waar middels tweejaarlijkse metingen 11-jarigen worden gevolgd tot hun 25ste levensjaar. Door deze opzet kan een grote hoeveelheid vragen beantwoord worden. Belangrijke kenmerken van TRAILS zijn:
• Tweejaarlijkse metingen
• Meerdere informanten: jongeren, hun ouders, leerkrachten en klasgenoten
• Breed georiënteerde gegevensverzameling: informatie over sociale, psychologische en biologische factoren
• Een bevolkingscohort (n=2230, gestart in 2001) en een klinisch cohort (n=600, gestart in 2004).

Deelnemers aan het bevolkingscohort zijn geworven via gemeenten en basisscholen in het Noorden van het land. De jongeren die niet in staat waren om mee te doen aan TRAILS vanwege geestelijke achterstand, of een ernstige ziekte of handicap werden uitgesloten van deelname. Daarnaast werden jongeren uitgesloten als bleek dat hun ouders onvoldoende Nederlands spraken en het voor ons niet mogelijk was om het onderzoek in hun eigen taal te laten uitvoeren door een van onze tolken. Van de 2935 jongeren die in aanmerking kwamen voor deelname, gaven uiteindelijk 76% van de ouders en jongeren toestemming voor deelname.

De deelnemers in het klinisch cohort zijn adolescenten die ooit in hun leven zijn aangemeld bij de polikliniek van het Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Groningen, onderdeel van Accare. Voor eenderde deel betreft het kinderen die recent zijn aangemeld en nog in de intakefase zitten, of net zijn ingestroomd in een behandeltraject (aanmeldingsleeftijd 10 of 11 jaar). Voor een ander derde deel gaat het om kinderen die langer geleden zijn aangemeld en die aan het einde van een behandeltraject zitten, of die alleen nog af en toe, bijvoorbeeld voor medicatiecontrole, contact hebben met hun behandelaar (aanmeldingsleeftijd 6-9 jaar). Tenslotte zijn er kinderen benaderd worden die al zo lang geleden zijn aangemeld, dat alle contacten inmiddels zijn afgesloten en die dus geen behandelaar meer hebben op de polikliniek, die misschien nog sporadisch contact hebben of die mogelijk opnieuw de contacten hebben opgestart (aanmeldingsleeftijd 0-5 jaar). Kinderen zijn van deelname aan de studie uitgesloten als ze niet in staat zijn om deel te nemen, vanwege een te lage intelligentie, een ernstige ziekte of handicap.
Research question / problem definition
De hoofddoelstellingen van TRAILS zijn:

• Onderzoeken van de effecten en interactie van individuele kenmerken (biologisch en psychologisch) en omgevingsfactoren bij de sociale ontwikkeling en het ontstaan en voortbestaan van internaliserende en externaliserende psychopathologie bij kinderen en adolescenten

• Onderzoek naar de effecten en interactie van individuele kenmerken en omgevingsfactoren bij de ontwikkeling en het voortbestaan van lichamelijke gezondheidsproblemen

• Identificeren van aanknopingspunten om effectievere (preventieve) interventieprogramma's te ontwikkelen

• Bevorderen van kennisvermeerdering en kennisverspreiding

De algemene doelstellingen van TRAILS worden uitgewerkt in een aantal specifieke onderzoeksthema’s. Onze groep richt zich op autisme-spectrumproblematiek en ADHD. In overleg zal voor iedere individuele student een specifieke vraagstelling worden gekozen.

Voorbeelden van onderzoekshypothesen en onderzoeksdoelstellingen zijn:


• de interactie tussen individuele (psychobiologische) kwetsbaarheid en omgevingsrisico’s in de ontwikkeling en beloop van geestelijke gezondheidsproblemen;

• voorkomen van comorbiditeit

• samenhang tussen psychische problemen en cardiovasculaire parameters

• informatieverwerkingscapaciteit en de samenhang met psychopathologie;

• geslachtsverschillen in de ontwikkeling van psychopathologie;

• gevolgen van geestelijke gezondheidsproblemen voor sociaal functioneren en kwaliteit van leven;
Workplan
Sinds 2001 heeft TRAILS reeds een omvangrijke databank opgebouwd. We verwachten dat de informatieve waarde sterk zal toenemen doordat er steeds nieuwe gegevens worden toegevoegd.
Gedetailleerde informatie over de precieze inhoud van de database kan worden gevonden op de website www.trails.nl. De opzet van de wetenschappelijke stage zal zijn dat er naar gestreefd wordt dat een deel van de tijd (meestal in het begin van de stage) zal worden gebruikt voor een bijdrage aan dataverzameling en het grootste deel aan het analyseren van de beschikbare TRAILS data. In overleg met de begeleider zal een vraagstelling worden gekozen. Begonnen wordt met een gericht literatuuronderzoek, gevolgd door het opstellen en uitvoeren van een analytisch plan, uiteindelijk resulterend in een verslag.
back to toptop