Selectieprocedure

Aanvragen voor stipendia worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie, de 'Mandema-commissie', samengesteld uit de voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie (voorzitter), de pro-decaan Onderzoek, voorzitter van de Programmagroep JSM, twee klinische hoogleraren/opleiders en één hoogleraar/basale wetenschapper, allen afkomstig uit het UMCG. De beoordelingscommissie zal per aanvraag bijgestaan worden door twee externe adviseurs, deskundig op het betreffende onderzoeksgebied.

Onderdeel van de selectieprocedure is een individueel interview met de Mandema-commisie, waarin potentiële kandidaten de mogelijkheid krijgen hun aanvraag toe te lichten en vragen te beantwoorden. Voorafgaand aan dit interview zal de kandidaat de gelegenheid krijgen schriftelijk op eventuele vragen of opmerkingen van de externe referenten te reageren. Per jaar worden maximaal 5 aanvragen gehonoreerd. Er wordt naar gestreefd de selectieprocedure binnen 2-3 maanden af te ronden.

Indien een aanvraag wordt gehonoreerd dient de kandidaat een mentor voor te dragen, die samen met hem/haar waarborgt dat het stipendium naar behoren besteed wordt en het gewenste opleidings- en onderzoekstraject wordt doorlopen. De mentor moet affiniteit met het specialisme hebben, maar is bij voorkeur niet aangesteld bij de betreffende disciplinegroep. De opleider gaat akkoord met de keuze voor de mentor. De mentor heeft 3-maandelijks overleg met de kandidaat. Elk half jaar vindt er overleg plaats tussen de mentor, de kandidaat en de opleider. De mentor kan bemiddelen bij conflicten, en adviseren bij tegenstrijdige belangen. Gesignaleerde problemen, die niet opgelost kunnen worden, dienen zo spoedig mogelijk voorgelegd te worden aan de voorzitter van de Mandema-commisie. Halverwege het opleidingstraject is de kandidaat verplicht een voortgangsverslag in te dienen bij de Mandema-commissie.

Afgewezen kandidaten worden uitgenodigd voor een evaluatiegesprek met één van de commissieleden. Een kandidaat mag maximaal tweemaal een aanvraag indienen.

back to toptop