Projectdetails

of


COFIT - study

Keywords:
rehabilitation exercise testing COVID-19

Researchers:
B. Bessem

Nature of the research:
Wat is de fysiek fitheid van personen met een doorgemaakt COVID-19-infectie gemeten middels een cardiopulmonale inspanningstest (cardiopulmonary exercise testing: CPET), afgenomen in het kader van reguliere COVID-nazorg, in vergelijking met relevante referentiewaarden en met onderscheid naar de determinanten van fitheid (cardiaal, pulmonaal, musculair)? Is zelfgerapporteerde fitheid, gemeten middels de FitMáx vragenlijst een valide en responsieve methode voor bepaling van fitheid van personen na een doorgemaakte COVID-19-infectie? Wat is de mate van herstel en diens determinanten bij personen die na doorgemaakte COVID-19-infectie opeenvolgende inspanningstesten (CPET) ondergaan in het kader van COVID-nazorg?

Fields of study:
sports medicine

Background / introduction
In een prospectieve observationele multicenter cohortstudie zullen minimaal 200 personen
geïncludeerd worden die een CPET ondergaan in het kader van COVID-nazorg.
Research question / problem definition
Doel van het huidige onderzoek is 1) Het vaststellen van fysieke belastbaarheid en beperkingen
van personen na COVID-19 infectie om de lange termijn prognose te kunnen bepalen en
interventies in het kader van nazorg te kunnen indiceren. 2) Het valideren van de FitMáx
vragenlijst ten opzichte van CPET voor het grootschalig, doelmatig en eenvoudig meten van de
fysieke belastbaarheid en veranderingen daarvan bij personen met een doorgemaakte COVID-19
infectie. 3) Het bepalen van de mate van herstel en diens determinanten bij personen die
opeenvolgende inspanningstesten ondergaan in het kader van COVID-nazorg om verhoogd risico
op verstoord herstel te kunnen voorspellen en interventies in het kader van herstel te kunnen
indiceren.
Workplan
De student is verantwoordelijk voor de input van de data in de landelijke database, het analyseren van deze data en en schrijven van artikel mbv deze data
back to toptop