Profiel kandidaat / mentor

Profiel van de kandidaat
- afgestudeerd (tand)arts
- AIOS, binnenkort startend met de opleiding tot medisch specialist in het UMCG òf minder dan twee jaar gestart zijnde met de opleiding
- getalenteerd onderzoeker, potentieel academisch talent
- heeft samen met de afdeling financiering voor tenminste 1 onderzoek jaar binnen de opleiding. Bewijsstukken dienen aan de aanvraag toegevoegd te worden
- klinische ervaring buiten het UMCG of de regio dient opgenomen te worden in het opleidingsplan
- specialisatie gepland binnen dan wel onder eindverantwoordelijkheid van UMCG-specialisme
- voor definitieve honorering dient een door de opleider en de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) goedgekeurd (aangepast) opleidingsplan overlegd te worden
- het onderzoek dient ingebed te zijn in een onderzoekslijn van de Graduate School Medical Sciences binnen het UMCG

 

Mentor
Bij de aanvraag dient de kandidaat een mentor voor te dragen, die samen met hem/haar waarborgt dat het Groninger AGIKO-traject naar behoren uitgevoerd wordt en het gewenste opleidings- en onderzoekstraject wordt doorlopen. De mentor moet deel uitmaken van dezelfde afdeling als de kandidaat maar niet zijnde de promotor. De opleider gaat akkoord met de keuze voor de mentor. De mentor heeft tenminste maandelijks dan wel vaker afhankelijk van de fase van onderzoek overleg met de kandidaat. Elk half jaar vindt er overleg plaats tussen de mentor, de kandidaat, de promotor en de opleider. De mentor kan bemiddelen bij conflicten, de kandidaat begeleiden en adviseren bij het onderzoek en de toekomstige carrière. Gesignaleerde problemen, die niet opgelost kunnen worden, dienen zo spoedig mogelijk voorgelegd te worden aan de voorzitter van de MD/PhD commissie.

back to toptop